top of page

הכנס הטרנסי השנתי 2023

הכנס יתקיים זו השנה בבית ציוני אמריקה בתל-אביב וירכז את מיטב הידע והמומחיות שהצטברו בישראל בשנים האחרונות בנוגע לקשת הטרנסית, במטרה  להעצים את הקהילה הטרנסית, לשפר את מוקדי הידע והכוח שלה, ולקדם שוויון זכויות ושיפור במגוון היבטים אישיים, חברתיים, וממסדיים.

הכנס נהגה על ידי עמותת מעברים לקשת הטרנסית, ויחד עם שותפותינו בוועדת ההיגוי, וארגוני הקהילה הטרנסית פרויקט גילה, טרנסיות ישראל, וברית הלביאות. התחלנו מסורת של כנסים שנתיים כנקודת ממשק מרכזית של חילופי ניסיון וידע בנוגע לקשת הטרנסית בישראל. הכנס הינו מרחב של מפגש ויצירת קשרים משמעותיים בין חברי הקהילה הטרנסית ובין מומחים וקובעי מדיניות המשפיעים על הטיפול בהם, בין מומחים בתחומים שונים, ובין בעלי ניסיון וידע לאלו שעליהם לרכוש אותו על מנת לשפר את הטיפול בקשת הטרנסית שבתחום אחריותם. מפגש רב משתתפים כזה מעודד יצירת מדיניות מושכלת ואחראית יותר ביחס לקשת הטרנסית בישראל.

מטרות הכנס:
 

  1. חיזוק חברי הקהילה הטרנסית.

  2. גיבוש קהילה מקצועית חזקה התומכת בקשת הטרנסית.

  3. נטוורקינג לפעילים.ות על הקשת הטרנסית ולאנשי ונשות מקצוע מתחומים שונים, לשם יצירת שיתופי פעולה, קידום מדיניות וסיוע הדדי.

  4. הנגשת מידע קריטי לא.נשים על הקשת הטרנסית ולאנשי ונשות מקצוע אודות הקשת הטרנסית,  על מנת לעודד למידה משותפת והסברה.

  5. יצירת מסורת של כנס טרנסי שנתי בישראל.

 

חברי וחברות הקהילה הטרנסית שיעבירו תכנים בכנס יקבלו תשלום עבור עבודתם, אלא אם כן יבחרו לעשות זאת בהתנדבות. הסכום תלוי במספר המציגים בכנס ובגיוס המשאבים לקראתו. לכן לא נוכל להתחייב מראש אבל נעדכן לקראת מועד הכנס. 

הכנס ממומן בתמיכה של חברת גיליאד.לשאלות בנוגע לכנס:         conference@maavarim.org

bottom of page